DTB System Oferta Wentylacja i filtracja

Wentylacja, filtracja, odpylanie

Dzi?ki siedemnastu latom do?wiadczenia oraz licznym zrealizowanym projektom, DTB System jest liderem rozwi?za? z zakresu oczyszczania powietrza.

Jeste?my autoryzowanym przedstawicielem na rynku polskim niemieckiej firmy Deichmann Umwelttechnik. Dzi?ki wzajemnej wspó?pracy w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów wentylacyjno filtruj?cych, posiadamy wiele sprawdzonych technologii i gotowych rozwi?za?, maj?cych zastosowanie w przemy?le obróbki: mineralnej, drewna, chemii, spo?ywczej, metalurgii, termicznej, materia?ów niebezpiecznych, oraz w innych specjalizacjach.

Oferujemy kompleksowe rozwi?zania z zakresu projektowania linii do oczyszczania powietrza, odpylania i odzysku materia?ów w nast?puj?cych bran?ach:

- budowa zwa?owisk
- budowa tuneli
- metalurgia
- przemys? drzewny
- przemys? tytoniowy
- przemys? chemiczny
- przemys? spo?ywczy

Przyk?adowe realizacje:W celu zapoznania si? z pe?n? ofert? lub uzyskaniem danych szczegó?owych, prosimy o kontakt.

 

DTB System

O firmie

Kontakt

Sample image
tel. +48 71 38 32 214
fax: +48 71 38 30 845
e-mail: info@dtbsystem.pl

CERTYFIKATY

 

DTB SYSTEM Sp. z o.o.

56-300 Milicz, S?awoszowice ul. 3 Maja 8A
tel.: +48 (0) 71 383 22 14, fax: +48 (0) 71 383 08 45              
e-mail: sekretariat@dtbsystem.pl

NIP: 916-139-35-87

S?d Rejonowy dla Wroc?awia - Fabrycznej we Wroc?awiu IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego Nr KRS-0000482084

Wysoko?? kapita?u zak?adowego: 5 000 PLN