DTB System Oferta Hale przemys?owe
Hale przemys?owe

Hale przemys?owe/ Konstrukcje stalowe

Funkcjonalno??, optymalizacja kosztów oraz estetyka to warto?ci jakimi kierujemy si? podczas projektowania i wykonywania obiektów przemys?owych.

Dzi?ki zdobytemu do?wiadczeniu oraz stosowaniu innowacyjnych pomys?ów podczas projektowania obiektów stalowych, spe?niamy Pa?stwa wymagania pod k?tem optymalizacji wszystkich czynników wp?ywaj?cych na dalszy etap u?ytkowania hal przemys?owych. Wysoko wydajne obiekty produkcyjne wp?ywaj? na dalsz? rentowno?? przedsi?wzi?cia oraz gwarantuj? pó?niejszy sukces. Poznajemy i analizujemy dok?adnie potrzeby, dostarczaj?c najkorzystniejszych rozwi?za?, gwarantuj?cych optymalizacj? wspó?czynników na linii ekonomiczno – jako?ciowej.

Nasze projekty opieraj? si? na indywidualnym podej?ciu do ka?dego obiektu.

Dok?adna i szczegó?owa analiza Pa?stwa potrzeb skraca czas realizacji projektu oraz pozwala na maksymalne wykorzystanie w przysz?o?ci mocy produkcyjnej. Do?wiadczony zespó? in?ynierów oraz wykwalifikowani monta?y?ci gwarantuj? wykonanie projektu zgodnie z obowi?zuj?cymi normami budowlanymi. Jeste?my zawsze otwarci na wszystkie pomys?y, pochodz?ce zarówno od inwestora, jak i od biura architektonicznego. Nie okre?lamy maksymalnych parametrów technicznych, takich jak rozpi?to?? czy wysoko??. Oferujemy szeroki zakres rozwi?za? konstrukcji g?ównej (g?ówna, drugorz?dna, osiowa), obudowy dachu, obudowy ?cian, izolacji, detali wyko?czenia.

Przyk?adowe realizacje:W celu zapoznania si? z pe?n? ofert? lub uzyskaniem danych szczegó?owych, prosimy o kontakt.

 

DTB System

O firmie

Kontakt

Sample image
tel. +48 71 38 32 214
fax: +48 71 38 30 845
e-mail: info@dtbsystem.pl

CERTYFIKATY

 

DTB SYSTEM Sp. z o.o.

56-300 Milicz, S?awoszowice ul. 3 Maja 8A
tel.: +48 (0) 71 383 22 14, fax: +48 (0) 71 383 08 45              
e-mail: sekretariat@dtbsystem.pl

NIP: 916-139-35-87

S?d Rejonowy dla Wroc?awia - Fabrycznej we Wroc?awiu IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego Nr KRS-0000482084

Wysoko?? kapita?u zak?adowego: 5 000 PLN