Linie przemys?owe do produkcji kostki brukowej

Indywidualne podej?cie oraz szczegó?owa analiza linii produkcyjnej pozwalaj? uzyska? wysok? wydajno?? produkcyjn?

Dzi?ki zdobytemu do?wiadczeniu w projektowaniu i wykonywaniu urz?dze? do produkcji kostki brukowej oraz systemów transportowych, spe?niamy Pa?stwa wymagania pod k?tem optymalizacji linii produkcyjnej. Indywidualne podej?cie do ka?dego projektu daje pe?ne mo?liwo?ci podniesienia wydajno?ci. Dzi?ki szczegó?owej analizie potrzeb Klienta, dostarczamy najkorzystniejsze rozwi?zania, gwarantuj?c wysok? jako?? oraz d?ugi czas dzia?ania urz?dze? przy niskich kosztach ich utrzymania.

 

Projektujemy i wykonujemy:


- kompleksowe linie do produkcji kostki brukowej
- systemy transportowe dla produkcji kostki brukowej
- silosy i pojemniki na materia?y sypkie
- dozowniki i bufory materia?ów sypkich
- linie do postarzania kostki
- suszarnie kostki brukowej
- urz?dzenia pakuj?ce
- p?uczka do kostki brukowej
- systemy wentylacji przemys?owej
- systemy oczyszczania powietrza

 

Przyk?adowe realizacje:


W celu zapoznania si? z pe?n? ofert? lub uzyskaniem danych szczegó?owych, prosimy o kontakt.

 

Kontakt

Sample image
tel. +48 71 38 32 214
fax: +48 71 38 30 845
e-mail: info@dtbsystem.pl

CERTYFIKATY

 

DTB SYSTEM Sp. z o.o.

56-300 Milicz, S?awoszowice ul. 3 Maja 8A
tel.: +48 (0) 71 383 22 14, fax: +48 (0) 71 383 08 45              
e-mail: sekretariat@dtbsystem.pl

NIP: 916-139-35-87

S?d Rejonowy dla Wroc?awia - Fabrycznej we Wroc?awiu IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego Nr KRS-0000482084

Wysoko?? kapita?u zak?adowego: 5 000 PLN