DTB System Oferta Systemy transportowe

Systemy transportowe

Projektujemy oraz wykonujemy ergonomiczne systemy transportowe, maj?ce zastosowanie w ka?dej dziedzinie przemys?owej. Nasze produkty mog? obs?ugiwa? zarówno linie wewn?trzne, jak i zewn?trzne. Pe?na optymalizacja realizowanych przez nas projektów umo?liwia pó?niejsze efektywne wykorzystanie systemów transportowych.

W naszej ofercie znajd? Pa?stwo:
- Przeno?niki ta?mowe
- Przeno?niki ?limakowe
- Przeno?niki rolkowe
- Przeno?niki ?a?cuchowe
- Przeno?niki kube?kowe
- Przeno?niki zgrzeb?owe
- Przeno?niki pneumatyczne
oraz inne specjalne rozwi?zania

Przyk?adowe realizacje:


W celu zapoznania si? z pe?n? ofert? lub uzyskaniem danych szczegó?owych, prosimy o kontakt.

 

Kontakt

Sample image
tel. +48 71 38 32 214
fax: +48 71 38 30 845
e-mail: info@dtbsystem.pl

CERTYFIKATY

 

DTB SYSTEM Sp. z o.o.

56-300 Milicz, S?awoszowice ul. 3 Maja 8A
tel.: +48 (0) 71 383 22 14, fax: +48 (0) 71 383 08 45              
e-mail: sekretariat@dtbsystem.pl

NIP: 916-139-35-87

S?d Rejonowy dla Wroc?awia - Fabrycznej we Wroc?awiu IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego Nr KRS-0000482084

Wysoko?? kapita?u zak?adowego: 5 000 PLN