DTB System Oferta Linie produkcyjne Linie do recyklingu

Linie do recyklingu

Projektowanie i wykonywanie urz?dze? do recyklingu oraz systemów transportowych jest kolejn? sfer? naszej dzia?alno?ci. Technologie, jakimi si? pos?ugujemy, umo?liwiaj? wykorzystanie i podniesienie wydajno?ci odzyskiwania ubocznych materia?ów produkcyjnych. Dzi?ki zdobytemu do?wiadczeniu, produkujemy optymalnie. K?adziemy nacisk na dok?adn? analiz? ka?dego projektu, dostosowuj?c go do potrzeb Klienta, dla którego wybieramy najlepsze rozwi?zanie.


Projektujemy i wykonujemy:

- kompleksowe linie recyklingowe
- systemy transportowe
- urz?dzenia granuluj?ce
- dozowniki i bufory materia?ów sypkich
- separatory magnetyczne
- przeno?niki
- systemy wentylacji przemys?owej
- systemy oczyszczania powietrza

Wyró?nia nas g??boka wiedza, najwy?szej jako?ci urz?dzenia oraz rozwi?zania konstrukcyjne i technologiczne.

W celu zapoznania si? z pe?n? ofert? lub uzyskaniem danych szczegó?owych, prosimy o kontakt.

 

DTB System

O firmie

Kontakt

Sample image
tel. +48 71 38 32 214
fax: +48 71 38 30 845
e-mail: info@dtbsystem.pl

CERTYFIKATY

 

DTB SYSTEM Sp. z o.o.

56-300 Milicz, S?awoszowice ul. 3 Maja 8A
tel.: +48 (0) 71 383 22 14, fax: +48 (0) 71 383 08 45              
e-mail: sekretariat@dtbsystem.pl

NIP: 916-139-35-87

S?d Rejonowy dla Wroc?awia - Fabrycznej we Wroc?awiu IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego Nr KRS-0000482084

Wysoko?? kapita?u zak?adowego: 5 000 PLN