Oferta us?ug wysoko wykwalifikowanej kadry monta?owo-spawalniczej

Wysokie kwalifikacje polskich pracowników w po??czeniu z doskona?? znajomo?ci? bran?y i otwarto?ci? na nowe zadania przek?adaj? si? na wysok? konkurencyjno?? DTB System na europejskim rynku us?ug monta?owo-spawalniczych.

 

Proponujemy Pa?stwu us?ugi ?wiadczone w nast?puj?cych kategoriach zawodów:

- Spawacze
Uprawnienia: Elektroda, MAG 135/136, MIG 131, TIG 141.
Zakres: Konstrukcje stalowe, ruroci?gi, elementy ci?nieniowe, zbiorniki.

- ?lusarze
Zakres: Narz?dziowi, remontowi, warsztatowi.
Obs?uga: Szlifierka, wiertarka, pi?a, gi?tarka, gilotyna, suwnica.

- Monterzy
Zakres: Konstrukcje stalowe, ruroci?gi, kad?uby, monta? precyzyjny.

- Frezerzy konwencjonalni i CNC

- Tokarze konwencjonalni i CNC


- Mechanicy


- Elektrycy

- Elektromechanicy

 

Zapewniamy kompleksow? obs?ug? kontrahentów, w tym:

- Staranny dobór i weryfikacj? pracowników pod k?tem us?ug obj?tych kontraktem
- Obs?ug? kadrow?, p?acow? oraz podatkow? pracowników
- Zapewnienie pracownikom ubezpieczenia od nieszcz??liwych wypadków oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
- Dostarczenie pracowników do miejsca realizacji us?ug obj?tych kontraktem
- Opiek? i obs?ug? j?zykow? pracowników przebywaj?cych na kontrakcie
- Indywidualne podej?cie do kontrahenta, sta?? komunikacj? i gotowo?? do rozwi?zywania problemów

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz sprecyzowania Pa?stwa oczekiwa?, prosimy o kontakt.

Oferta dla firm niemieckich 

DTB System

O firmie

Kontakt

Sample image
tel. +48 71 38 32 214
fax: +48 71 38 30 845
e-mail: info@dtbsystem.pl

CERTYFIKATY

 

DTB SYSTEM Sp. z o.o.

56-300 Milicz, S?awoszowice ul. 3 Maja 8A
tel.: +48 (0) 71 383 22 14, fax: +48 (0) 71 383 08 45              
e-mail: sekretariat@dtbsystem.pl

NIP: 916-139-35-87

S?d Rejonowy dla Wroc?awia - Fabrycznej we Wroc?awiu IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego Nr KRS-0000482084

Wysoko?? kapita?u zak?adowego: 5 000 PLN