DTB System Oferta Automatyka i instalacje elektryczne.

Automatyka i instalacje elektryczne.

Celem firmy jest stworzenie i wdro?enie projektu zgodnego z oczekiwaniami naszego klienta dlatego w obszarze naszej dzia?alno?ci znajduj? si? tak?e rozwi?zania dla automatyki przemys?owej oraz instalacje elektryczne. Pocz?wszy od projektu po monta? szaf sterowniczych do monta?u na obiekcie i uruchomienia. Nasi projektanci posiadaj? niezb?dn? wiedz? jak i do?wiadczenie, a przy monta?u szaf wykorzystujemy elementy znanych i renomowanych firm co gwarantuje d?ug? i  niezawodn? prac? uk?adu. S? to w g?ównej mierze projekty do maszyn produkowanych przez nasz? firm? ale równie? realizujemy indywidualne zlecenia. Proponujemy równie? us?ugi polegaj?ce na remoncie sterowania. Wymian? sterowników starej generacji na nowoczesne i dost?pne obecnie w handlu. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn, urz?dze? oraz instalacji elektrycznych. Podejmujemy równie? prace zwi?zane z cz??ciow? realizacj? projektu np. sam projekt lub monta?.

W celu zapoznania si? z pe?n? ofert? zach?camy do kontaktu bezpo?redniego.

Przyk?adowe realizacje:
 

DTB System

O firmie

CERTYFIKATY

 

DTB SYSTEM Sp. z o.o.

56-300 Milicz, S?awoszowice ul. 3 Maja 8A
tel.: +48 (0) 71 383 22 14, fax: +48 (0) 71 383 08 45              
e-mail: sekretariat@dtbsystem.pl

NIP: 916-139-35-87

S?d Rejonowy dla Wroc?awia - Fabrycznej we Wroc?awiu IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego Nr KRS-0000482084

Wysoko?? kapita?u zak?adowego: 5 000 PLN