DTB System Oferta Linie produkcyjne W?z?y betoniarskie

Kompleksowe w?z?y betoniarskie

Mamy wieloletnie do?wiadczenie w projektowaniu i wykonawstwie kompleksowych w?z?ów betoniarskich. Indywidualne podej?cie do ka?dego projektu daje pe?ne mo?liwo?ci wykorzystania i podniesienia wydajno?ci produkcyjnej. Dzi?ki szczegó?owej analizie Pa?stwa potrzeb, dostarczamy najkorzystniejsze rozwi?zania, gwarantuj?c wysok? wydajno?? urz?dze?, ich d?ugi czas dzia?ania oraz niskie koszty utrzymania.


Projektujemy i wykonujemy:


- Kompleksowe zak?ady betoniarskie
- Systemy transportowe
- Linie do produkcji prefabrykatów
- Instalacje mieszania suchych zapraw
- Przesypownie kruszyw
- Mieszalniki
- Silosy, Wagi
- Systemy automatycznego sterowania

 

 

 

 

Przyk?adowe realizacje :W celu zapoznania si? z pe?n? ofert? lub uzyskaniem danych szczegó?owych, prosimy o kontakt.

 

Kontakt

Sample image
tel. +48 71 38 32 214
fax: +48 71 38 30 845
e-mail: info@dtbsystem.pl

CERTYFIKATY

 

DTB SYSTEM Sp. z o.o.

56-300 Milicz, S?awoszowice ul. 3 Maja 8A
tel.: +48 (0) 71 383 22 14, fax: +48 (0) 71 383 08 45              
e-mail: sekretariat@dtbsystem.pl

NIP: 916-139-35-87

S?d Rejonowy dla Wroc?awia - Fabrycznej we Wroc?awiu IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego Nr KRS-0000482084

Wysoko?? kapita?u zak?adowego: 5 000 PLN