DTB System Offer Ruroci?gi przemys?owe

Ruroci?gi przemys?owe

 

D&TB System dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu w bran?y przemys?owej oferuje swoje us?ugi w zakresie:

- Prefabrykacji i monta?u konstrukcji stalowych i estakad
- Prefabrykacji i monta?u ruroci?gów technologicznych i linii przesy?owych
- Monta?u, demonta?u oraz relokacji
- Remontów i modernizacji

- Dzia?amy w obszarach:

- energetyki przemys?owej
- przemys?u hutniczego
- przemys?u wydobywczego i koksowni
- zak?adów chemicznych
- przemys?u spo?ywczego
- przemys?u ci??kiego

Przyk?adowe realizacje:W celu zapoznania si? z pe?n? ofert? lub uzyskaniem danych szczegó?owych, prosimy o kontakt.

 

CERTYFIKATY

 

DTB SYSTEM Sp. z o.o.

56-300 Milicz, S?awoszowice ul. 3 Maja 8A
tel.: +48 (0) 71 383 22 14, fax: +48 (0) 71 383 08 45              
e-mail: sekretariat@dtbsystem.pl

NIP: 916-139-35-87

S?d Rejonowy dla Wroc?awia - Fabrycznej we Wroc?awiu IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego Nr KRS-0000482084

Wysoko?? kapita?u zak?adowego: 5 000 PLN